UVOD

Silvermedium d.o.o. sa sjedištem u Banjoj Luci, Ul. Jovice Savinovića 2c, upisano je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, pod matičnim brojem 11132324, PDV obveznik PIB: 403893770005, porezni obveznik Republike Srpske  JIB: 4403893770005. Silvermedium d.o.o. u okviru svoje primarne registrovane specijalizovane dizajnerske djelatnosti nudi, prodaju profesionalne LED dekorativne opreme i specijalizovane usluge unutrašnjeg (indoor) i vanjskog (outdoor) prazničnog LED ukrašavanja.

DECOPTIC  je vlastita robna marka praznične LED dekoracije.

U poslovnom odnosu između kupaca i Silvermedium d.o.o. kao prodavca primjenjuju se Opšta pravila i uslovi poslovanja. Opšta pravila i uslovi poslovanja su javni i oglašeni su u sjedištu firme i na internet stranici prodavca (www.silvermedium.com ).

Silvermedium d.o.o. ne preuzima obaveze i odgovornosti koje nisu regulisane ovim aktom, osim ako su preciznije definisane ugovorom.

1.
Opšte informacije

SILVERMEDIUM d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu prodavac) nudi na prodaju proizvode i pruža usluge sa popisa i na način kako je opisano ovim aktom.

DECOPTIC dekorativni artikli:

LED ledenice, LED zavjese, LED mreže, LED stringovi, LED krakeri, LED svjetleća  crijeva, LED viseći 2D motivi, LED street/ulični 2D motivi, LED foto 2D motivi, LED 3D motivi, dodatna oprema za spajanje i napajanje/accessories

DECOPTIC artikli su u bojama: toplo bijela (WW), hladno bijela (W), plava (B), crvena (R), miks boja (MIX color), u varijantama za unutrašnju (indoor) i vanjsku (outdoor) upotrebu.

LED artikli imaju integrisan flash efekat (svijetleće iskrice) i visok stepen IP zaštite; PVC kablovi su visokog kvaliteta, prozirni i bezbojni. Sva oprema je sa “EASY FIX“ konektorima.

DECOPTIC usluge:

Kreiranje koncepata praznične LED dekoracije u HORECA lancu, na javnim i privatnim objektima i površinama;

– Montaža i demontaža praznične dekoracije sa i bez upotrebe specijalnog vozila sa korpom;

– Pružanje tehničke i materijalne podrške u oblasti profesionalne LED dekoracije ;

– Skladištenje DECOPTIC artikala između perioda aktuelnosti;

– Izrada namjenskih dekorativnih motiva po želji kupca.

2.
Ugovaranje i isporuka

Kupoporodajni odnos  uspostavlja se dostavljenjem zahtjeva za ponudu od strane potencijalnog kupca.

Zahtjev se dostavlja u pisanoj formi poštom na adresu prodavca ili putem elektronske pošte na adresu silvermedium@gmail.com, ili usmenim putem na službene telefone prodavca.

Prodavac se obavezuje da u roku od 48 sati odgovori na zahtjev za ponudu dostavljanjem ponude u pisanoj formi.

Papiri i zabilješke neslužbene korespondencije, kao što su: crteži, skice, slike, tehnički podaci i slično, koji  su orijentacionog karaktera i koriste se prilikom usaglašavanja ponude, ne smatraju se važećima i obavezujućima, ako nisu dostavljeni uz ponudu ili ugovor kao sastavni dio tog dokumenta.

Kupac prihvata ponudu isključivo u pisanoj formi dostavljanjem obavijesti o prihvatanju ponude ili narudžbenice putem pošte ili na službenu e-mail adresu prodavca silvermedium@gmail.com .

Po ispunjenim uslovima za isporuku robe prodavac isporučuje robu u originalnom pakovanju, na način koji je usaglašen sa kupcem (dostavom u organizaciji kupca ili prodavca).

Prijem robe, količina i vrsta isporučene robe potvrđuje se otpremnicom. Otpremnica se potpisuje i ovjerava prilikom preuzimanja robe u dva primjerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.

Datum otpremanja naveden na otpremnici smatra se datumom preuzimanja robe.

Ako je dogovorena dostava  brzom poštom ili bilo kojim drugim vidom prevoza, kupac snosi sve rizike kojima su izložene roba i pakovanje nakon predaje prevozniku i to kod svih vrsta isporuka, osim ako je izričito ugovorena isporuka do kupca vozilom prodavca.

Trošak dostave na adresu kupca putem brze pošte ide na teret kupca po važećem cjenovniku prevoznika kojeg dogovaraju prodavac i kupac, ako drugačije nije dogovoreno. Ako kupac nema preferencija po pitanju izbora prevoznika, prihvata prevoznika predloženog od strane prodavca.

Osiguranje robe za vrijeme prevoza izvršiće se samo na zahtjev kupca i o trošku kupca.

Zamjena ili povrat proizvoda u proizvođačkom pakovanju moguće je izvršiti u roku od 3 dana od preuzimanja robe, o trošku kupca. Roba koja je već korištena ne može biti predmet povrata ili zamjene za novu, nekorištenu robu.

3.
Cijene i način plaćanja

 Cijene su izražene u konvertibilnim markama (KM). Konačna cijena proizvoda i usluga definiše se u direktnim pregovorima sa kupcem i formira se na osnovu rabatne skale. Osnovni kriteriji za određivanje rabata su količina kupljene robe, valuta plaćanja (avansno ili odgođeno) i lojalnost kupca.

Cjenovnik  je važeći od 01.10.2023.godine i podložan je promjenama tokom perioda aktuelnosti.

Kupci koji su ranije ugovorili  odgođeno plaćanje, a nisu ispunili  ugovorne obaveze u dogovorenom roku, gube mogućnost kupovine sa odgođenim plaćanjem prilikom naredne kupovine.

Ukoliko prodavac  insistira na bankovnoj garanciji, kupac je dužan istu obezbijediti.

Za kupce u zemlji plaćanje se vrši isključivo u konvertibilnim markama, na žiro račun Silvermedium d.o.o. u NLB Banka  a.d. Banja Luka, broj 562-099-81706-47957  i ATOS Bank a.d.  Banja Luka, broj 567-241-11000-72983

4.
Politika kvaliteta i inovacije

SILVERMEDIUM  d.o.o. je nosilac certifikata sistemskim upravljanjem kvalitetom ISO 9001:2015. Svi proizvodi iz prodajnog programa predmet su brižne kontrole kvalitete proizvoda tokom proizvodnog procesa i imaju garanciju da su kvaliteta pogodnog za korištenje i ugradnju na način na koji je to u originalnoj namjeni predviđeno.

Zbog kontinuiranog razvoja novih ideja u primjeni i inovativnih načina korištenja proizvoda iz asortimana profesionalne LED dekoracije prodavac odgovara za kvalitet proizvoda isključivo ako se isporučeni proizvodi koriste na predviđeni način i u preporučenim uslovima. Ukoliko se kupac odluči da robu upotrebljava na način na koji nije predviđeno tehničkim specifikacijama, kupac preuzima sve rizike. 

DECOPTIC artikli su namijenjeni za korištenje u zimskim uslovima , nije preporučljivo za eksploataciju u ljetnim uslovima .

Eksploatacija DECOPTIC opreme je određena garantnim rokovima, te se istih preporučuje pridržavati, kako bi eksploatacioni vijek trajanja opreme bio što duži.

U interesu kupca, ali i istraživanja oblasti šire primjene proizvoda iz vlastite ponude, prodavac nudi stručne savjete i podršku kupcima koji žele da naprave probu u drugačijim uslovima od predviđenih i utvrde da li proizvod posjeduje očekivane karakteristike i postojanost. Tehničko savjetovanje za upotrebu izvan predviđenih okvira temelji se na iskustvu  prodavca te se daje  prema najboljem  poznavanju i znanju. Kupac preporuke usvaja na vlastitu odgovornost i po toj osnovi ne može  nastati  bilo kakav  pravni  osnov  za  odgovornost  prodavca.

5.
Opšta uputstva za upotrebu

DECOPTIC proizvodi se isporučuju u originalnom pakovanju. Prilikom raspakivanja treba biti pažljiv kako se proizvod ne bi oštetio. Raspakivanje i pripremu za montažu , potrebno je raditi u zatvorenom prostoru, na sobnoj temperaturi . Proizvode kao što su LED ledenice, LED zavjese, LED stringove, i LED krakere neophodno je RASPETLJATI , kako bi isti dobili pravilnu formu rasporeda LED dioda. Navedeni artikli ako se ne raspetljaju ne mogu imati formu i efekat koji je fabrički predviđen. Svaki pojedinačni segment, na svojim krajevima, ima muški I ženski konektor koji imaju visok stepen IP zaštite, tako da se proizvodi mogu koristiti i za vanjsku upotrebu. Potrebno je provjeriti da li na svakom konektoru ima instalisana silikonska IP gumica. Spajanje muškog i ženskog konektora treba raditi pažljivo i samo zavrtanje raditi ručno dok navoj na samim konektorima to dozvoljava. Jako stegnuti kontakt dok se ne uvjerite da se konektori ne mogu razdvojiti. Snagu spajanja koristiti tako da istu snagu možete primjeniti i prilikom demontaže, znači rukoma a ne pomoćnim alatima.

Za opcije pričvršćivanja na željeni objekat, kontaktirati prodavca, te ćete dobiti detaljna uputstva. Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost u opciji M/D (montaža i demontaža) koju izvodi  kupac samostalno, prodavac djeluje isključivo savjetodavno u interesu kupca s ciljem da kupac što efektnije izvrši M/D.

Viseće motive obezbijediti dodatnim sajlama, kako bi opterećenje bilo na sajlama a ne na strujnim kablovima.

Foto motive montirati na suve površine, obezbijediti stabilnost fiksiranjem ili nekim drugim stabilizatorima (betonske ploče), kako bi se zaštitili od prevrtanja usled dodira ili vremenske nepogode ( vjetra i sl.)

DECOPTIC dekorativni elementi se mogu međusobno spajati u jednu cjelinu, koristeći dodatne spojne kablove . U jednu cjelinu se smiju spajati isključivo DECOPTIC dekorativni elementi, ne smiju se dodavati ostale rasvjetne i druge električne opreme .

Prodavac nudi komplet spojne kablove, sa originalnim konektorima za spajanje, da se izbjegnu sječenja kablova i nestručne improvizacije u montaži.

Montaže i demontaže povjeriti punoljetnim osobama, poželjno osnovno poznavanje o elektrotehnici, koristiti zaštitnu opremu i alat ako se koriste merdevine ili penje na visinu.

Prodavac ne snosi bilo kakvu odgovornost vezano za montažu, demontažu i ostale aktivnosti vezano za DECOPTIC opremu, ako iste aktivnosti nisu u obavezi  prodavca definisane kupoprodajnim dogovorom.

6.
Period aktuelnosti (PA)

Period aktuelnosti koji se odnosi na profesionalnu novogodišnju LED dekoraciju je 3,5 mjeseca ili 107 dana. Početak aktuelnosti (prvi dan za eksploataciju dekorativne opreme) je 01.11. tekuće godine, kraj aktuelnosti 15.02. naredne kalendarske godine.

7.
Garancija na kupljenu opremu

Vijek trajanja dekorativne LED opreme zavisi od uslova i pozicija gdje se oprema montira, stručnosti prilikom montaže i demontaže i pravilnog skladištenja. Uz optimalan odnos prema opremi, uz prihvaćene preporuke prodavca, vijek trajanja opreme može biti 4 i više perioda aktuelnosti.

DECOPTIC artikli su namijenjeni za korištenje u zimskim uslovima , nije preporučljivo za eksploataciju u ljetnim uslovima .

Eksploatacijom u periodu izvan perioda aktuelnosti (PA) smanjuje se vijek trajanja proizvoda i povećava mogućnost trajnog oštećenja proizvoda.

Uz isporučenu robu kupac dobija tehnički karton, koji je ujedno i garantni list. Tehnički karton se smatra važećim ako je ovjeren od strane prodavca neposredno po kupovini opreme, odnosno po izvršenoj montaži i demontaži (u aranžamnima koji podrazumijevaju MD/S aktivnosti prodavca).

MD/S  opcijeGarantni period
KUPAC samostalno vrši montažu/demontažu/servis12 mjeseci
PRODAVAC vrši montažu/ KUPAC samostalno vrši demontažu i ostale montaže12 mjeseci
PRODAVAC vrši montažu a KUPAC po isteku PA ne vrši demontažu i nastavlja sa eksploatacijom opreme12 mjeseci
PRODAVAC vrši montažu/demontažu/servis – sklapanje ugovora36 mjeseci
Eksploatacija u periodu između perioda aktuelnosti za sve opcije – tokom ljeta12 mjeseci

Prodavac se obavezuje da će u slučaju potrebe u garantnom roku obezbijediti identičnu vrstu kupljene opreme, sa identičnim tehničkim karakteristikama koje se odnose na vrstu i boju kablova, boju LED dioda i dodatne opreme (kablovi za napajanje i ostala dodatna oprema).

Garancija se ne odnosi na dijelove isporučene dodatne opreme koji podliježu trošenju pri eksploataciji ili protokom vremena (stikeri ,vezice, digitalni i analogni tajmeri).

Prigovori zbog eventualnih nedostataka robe prihvataju se ako su prodavcu dostavljeni u pisanoj formi u roku od 5 kalendarskih dana od dana preuzimanja robe. Prodavcu mora biti omogućeno da provjeri osnovanost prigovora. Prodavac ne odgovora za štete nastale kod kupca usljed vremenskih uticaja, nestručnog rukovanja, neadekvatnog skladištenja i korištenja robe kao i za vrijeme prevoza, osim kada je prodavac prevoznik.

U svim slučajevima dokazanih nedostataka na isporučenoj robi prodavac će besplatno izvršiti zamjenu isporučenih proizvoda. Izvan toga, isključena su sva ostala potraživanja po osnovu garancije ili naknade štete, naročito za štete trećim licima ili za štete koje su nastale na drugim predmetima, kao i potraživanja za naknadu izgubljene zarade ili dobiti.

Garancija prestaje da važi ako se kupac ne pridržava propisa proizvođača/prodavca o korištenju,  ako se bez saglasnosti  prodavca vrše izmjene  na opremi  ili ako kupac ne ispuni svoje obaveze plaćanja u dogovorenom roku.

8.
Montaža, demontaža, servis (MD/S)

MD/S podrazumijeva montažu, demontažu i servis paket dekorativne LED opreme .

M/D podrazumijeva montažu, demontažu dekorativne LED opreme .

Montažu, demontažu i servis vrše obučeni radnici Silvermedium d.o.o. uz primjenu modernih poslovnih principa, namjenskih sredstava za rad i sredstava za zaštitu na radu. Sklapanjem ugovora na 3 sezone za MD/S paket kupac i prodavac definišu ugovorom fiksni trošak za aktuelni PA i naredna 2 perioda aktuelnosti.

Servis dekorativnih elemenata i motiva vršimo u periodu od 16.02.-30.05. tekuće godine , po isteku perioda aktuelnosti, što znači da kupac po završetku perioda aktuelnosti treba da izvrši pregled demontirane opreme i za sva oštećenja ili neispravnosti izvjesti prodavca, kako bi se nedostaci otklonili u predviđenom roku i periodu. Nakon isteka perioda za servis, kupac nije u obavezi da odmah prihvatiti dekorativne elemente i motive za servis  već u periodu koji budu odgovarali slobodnim terminima prodavca.  

Cijena MD/S paketa se određuje prema stepenu kompleksnosti, a parametri su: visina i veličina objekta, potreba za specijalnim vozilom sa korpom, vrsta montaže (unutrašnja ili vanjska), pristupačnost objektu, vrsta materijala na kojem  se vrši montaža (drvo, metal), stabilan izvor el.energije i način priključenja kompletnog sistema na izvor električne energije, udaljenost klijenta od sjedišta prodavca i druge specifičnosti koje utiču na formiranje cijene.

Kupac može sam izvršiti MD/S ako stepen kompleksnosti montaže nije visok i ako kupac ima određena znanja o elektroinstalacijma i tehničku podršku, ili MD/S povjeriti trećem licu, vodeći računa o garantnim uslovima prodavca.

9.
Klauzula o povjerljivosti podataka

Ugovorena cijena se smatra poslovnom tajnom. Prodavac i kupac se obavezuju da će tokom i po okončanju ugovornog odnosa  čuvati povjerljive informacije stečene tokom saradnje, dogovaranja poslovnog aranžmana i njegove realizacije.

10.
Pravni okviri i sudska nadležnost

Na ugovorne odnose Silvermedium-a primjenjuje se Zakon o obligacionim   odnosima Republike Srpske i ostali pozitivni zakonski  propisi. Svi eventualni nesporazumi pokušaće  se riješiti sporazumno, u protivnom  ugovara  se nadležnost Privrednog suda u Banjoj Luci.

Banja Luka, 01.10.2023. godine                                                                                                    Silvermedium d.o.o. Banja Luka